13 NOVEMBER 2022 @ 10:00

 

a. indeling in categorieën (geslacht/leeftijd)
De Organisator deelt de Deelnemer in een wedstrijdcategorie in op basis van geslacht en leeftijd op de dag van het Evenement. De navolgende categorieën worden onderscheiden.

Geslacht

Categorie

Leeftijd

 

 

 

 

 

Geslacht

Categorie

Leeftijd

Mannen

M

18-34

 

 

 

 

 

Vrouwen

V

18-34

Mannen

M35

35-39

 

 

 

 

 

Vrouwen

V35

35-39

Mannen

M40

40-44

 

 

 

 

 

Vrouwen

V40

40-44

Mannen

M45

45-49

 

 

 

 

 

Vrouwen

V45

45-49

Mannen

M50

50-54

 

 

 

 

 

Vrouwen

V50

50-54

Mannen

M55

55-59

 

 

 

 

 

Vrouwen

V55

55 en <

Mannen

M60

60 en <

 

 

 

 

 

 

 

 

De Deelnemer dient voorafgaande aan het Evenement te controleren of de hem door de Organisator toegekende indeling juist is. De Organisator is niet aansprakelijk voor de gevolgen van een onjuiste indeling van de Deelnemer.

b. prijzen per categorie
Elke Deelnemer aan de Marathon die tijdig de finish haalt, ontvangt een herinneringsmedaille. Daarnaast zijn er voor de halve -en hele marathon ereprijzen voor de eerste drie mannen en vrouwen die de finish passeren alsook voor de eerste man en vrouw van Kasterlee. Een Deelnemer heeft geen recht op een prijs indien hij in strijd heeft gehandeld met het wedstrijdreglement. Een toegekende prijs moet aan de Organisator worden teruggegeven indien na de uitreiking ervan blijkt dat de Deelnemer in strijd met het wedstrijdreglement heeft gehandeld.

c. vaststelling uitslag
De Organisator stelt de uitslag vast en is gerechtigd de uitslag te wijzigen na geconstateerde onjuistheden. Een toegekende prijs moet door de Deelnemer aan de Organisator worden teruggeven indien op grond van de uitslag na wijziging ervan geen recht meer op die prijs bestaat.

d. wijze van voortbewegen
Alle Deelnemers dienen zich lopend voort te bewegen over het door de Organisator uitgezette parcours, op een voor de wegatletiek gebruikelijke wijze.

e. startnummers
De Deelnemer ontvangt van de Organisator een gepersonaliseerde startnummer. De Deelnemer dient op zijn borst dat startnummer te bevestigen met behulp van door de Organisator uitgedeelde veiligheidsspelden. De stukken textiel moeten zodanig worden bevestigd en gedragen dat startnummer en andere er op afgebeelde informatie goed zichtbaar zijn. Zij mogen niet worden afgesneden of gevouwen. Het is de Deelnemer verboden andere startnummers te dragen dan die welke hem zijn versterkt door de Organisator.
De Deelnemer wordt verzocht eventuele medische gegevens aan de binnenzijde van het rugstartnummer te vermelden.

f. tijdregistratie

De tijdregistratie van de marathon en halve marathon vindt plaats met behulp van Ipico, een chip bevestigd aan de veter van je loopschoen.De chip dient direct na de finish, in het uitloopvak, ingeleverd te worden. Indien we de chip niet terug ontvangen hebben na

g. deadline/laatste loper

In verband met vrijgave van het parcours voor het verkeer, moet de Deelnemer bepaalde punten van het parcours op bepaalde tijdstippen zijn gepasseerd, overeenkomstig onderstaande tabel.

Kilometerpunt Tijdstip
5 kilometer 1:12:00
10 kilometer 1:47:00
15 kilometer 2:32:00
20 kilometer 2:57:00
25 kilometer 3:32:00
30 kilometer 4:07:00
35 kilometer 4:42:00
40 kilometer 5:17:00
finish 5:30:00

De tijdstippen zijn uitgedrukt als tijd verstreken sinds het moment van de start. De Deelnemer die zich op een genoemd tijdstip niet op of voorbij het daarbij genoemde punt bevindt, wordt door de Organisator uit het Evenement gehaald. Het oordeel van de door de Organisator benoemde scheidsrechter ‘laatste loper’ is bindend voor de vaststelling of een Deelnemer tijdig een bepaald punt is gepasseerd. Deelnemers die later dan 5 uur en 30 minuten na de start, de finish passeren, worden niet meer opgenomen in de wedstrijduitslag.

h. diskwalificatie/uit de wedstrijd halen
De Organisator is gerechtigd een Deelnemer te diskwalificeren en/of uit de wedstrijd te halen indien deze zich niet houdt aan dit wedstrijdreglement of zich onsportief of onbehoorlijk gedraagt of indien zulks op grond van medische overwegingen of in verband met een ordelijk verloop van het Evenement noodzakelijk wordt geacht.

i. instructies wedstrijdleiding
Deelnemers dienen de instructies op te volgen van de Organisator, c.q. van personen die gelet op de door hen gedragen kleding of andere uiterlijke kenmerken, kennelijk tot de organisatie van de Organisator behoren.

j. overige bepalingen:

- De Wegenverkeerswet en de daarop gebaseerde wetgeving, zoals het reglement verkeersregels en verkeerstekens, blijven ook tijdens het Evenement op het gehele parcours van kracht.

- Het zich laten begeleiden, onverschillig met welk doel en door wie dan ook, is op het parcours niet toegestaan.

- Het is niet mogelijk bij de start kledingstukken af te geven. Deelnemers worden daarom geadviseerd in loopkleding naar het startgebied te komen. De Organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verloren kledingstukken of andere eigendommen van Deelnemers. Dat geldt ook voor zaken die achtergelaten zijn in door de Organisator ter beschikking gestelde kleedaccommodatie.

- Van de Deelnemer wordt verwacht dat hij geen schade toebrengt aan eigendommen van anderen en geen afval achterlaat.